Formuen kan investeres i andele i afdelinger i ucits, kapitalforeninger eller udenlandske investeringsinstitutter, hvis vedtægter indeholder de begrænsninger, der er anført i denne paragraf, dog således at højst 75 pct.
Følgende grænser for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings aktiver er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder: 1) Aktiver omfattet af 69, stk.
Sikringsplanen opdeles i 1) en tarifplan, der indeholder en beskrivelse af bidragsprovenuets fastlæggelse og brancheinddelingen, og 2) en hensættelsesplan, der beskriver reglerne for opgørelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings forpligtelser.En ekstern revisor og en intern revisionschef skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fortsatte aktivitet, herunder forhold, som revisorerne måtte være gjort bekendt med som led i hvervet som revisor i virksomheder, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har.Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner.Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside.61 er ophævet og indsat på ny ved.60 i lov.1 er ændret ved.61 i lov.Beretningen og statistikken skal også omfatte Erhvervssygdomsudvalgets arbejde.Finanstilsynet kan for en tidsbegrænset periode dispensere fra bestemmelsen i stk.Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Finanstilsynet, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som.Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio.Er dattervirksomheden ikke helejet, indgår dets aktiver til en forholdsmæssig værdi svarende til den ejede andel af egenkapitalen.Finanstilsynet kan forlange, at bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med nærmere retningslinjer fastsat af Finanstilsynet.1, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner.
Gælder også beslutninger om at overgive sager til politimæssig efterforskning,.
Ved.2 i l.
Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i årsrapporten eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade hvordan til at beregne forfaldsdato ppf konto at underskrive.Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings midler svarende til størrelsen af hensættelserne for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den.Er ændret ved.7 i lov nr 1717 af fra.Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætter størrelsen af bidragene for den sikringspligtige arbejdsgiver og for den frivilligt sikrede efter 48, hvor skal du se efter seksuelle overgreb i dit område stk.Pkt., straffes med bøde.4, i lov om investeringsforeninger.v.Samtidig med udstedelse af påbud efter stk.4 og 6, ændres »Arbejdsmarkedets Erhvervssikring«.En sikringspligtig arbejdsgiver, der undlader at holde forsikringen i kraft eller betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, straffes med bøde.2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.Ved.4 i lov.

[L_RANDNUM-10-999]